Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

Ośrodek wykonuje ponadto na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez miasto z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zadania, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.