Drukuj

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Jeżeli:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.
Zmiana  wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów

 

Kiedy składamy wnioski

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Wnioski złożone:

 

Jakie dochody

 

Dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz osób spoza rodziny, to przychody podlegające opodatkowaniu, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  a także:

Dochód rodziny to suma dochodów członków rodziny.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, z uwzględnieniem dochodu utraconego i dochodu uzyskanego.

Utrata dochodu jest spowodowana:

W przypadku utraty dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Uzyskanie dochodu jest spowodowane:

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód , uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu , powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (np. zatrudnienie w miesiącu lipcu – dochód netto za miesiąc sierpień)

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek powinien zawierać:

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłacanego podatku,

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
  4. oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub – brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  6. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania  lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku, w tym m.in.:  – dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej, – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

 

Obowiązujące akty prawne

 

Obowiązujące akty prawne: