Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

 

Osoby ubiegające się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku dołączają:

 

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 

 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • osobom, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.