Zasiłek rodzinny

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku na okres przysługuje:

 

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka; (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;
 • osobie uczącej się (to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;


do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 • W przypadku ukończenia przez dziecko szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.


Jeżeli:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł
 • w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie przekracza kwoty 764,00 zł .


W przypadku, gdy członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne ma obowiązek poinformować Ośrodek o tym fakcie.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba pobierająca świadczenia rodzinne, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, do których należy dołączyć: 

a) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży
 • pesel dziecka

b) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dołączają do wniosku:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

c) Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku dołączają:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • kopię wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

d) Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dołączają do wniosku:

 • oświadczenie do jakiej szkoły uczęszcza dziecko i w jakim roku szkolnym (w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej). Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

e) Osoby ubiegające się o dodatek z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dołączają do wniosku:

 • oświadczenie do jakiej szkoły uczęszcza dziecko i w jakim roku szkolnym (w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej). Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Złotówka za złotówkę

 

WAŻNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE , KTÓRZY PRZEKRACZAJĄ PRÓG DOCHODOWY UPRAWNIAJĄCY DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, (kryterium dochodowego odpowiednio 674,00 lub 764,00), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

 

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urlopu wychowawczego, dodatku z tytułu rodziny wielodzietnej, dodatku z tytułu samotnego wychowywania oraz dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych), podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, (z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i dodatku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.