POMOC SPOŁECZNA – PRACA SOCJALNA - JAKIE SĄ JEJ CELEPomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Świadczenia z pomocy społecznej powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie wsparcia.

Zadaniem pomocy społecznej - jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 7. 7.Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

KIEDY UDZIELA SIĘ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej udziela się gdy w rodzinie występuje:

 1. Ubóstwo,
 2. Sieroctwo,
 3. Bezdomności,
 4. Bezrobocie,
 5. Niepełnosprawności,
 6. Długotrwała lub ciężka choroba,
 7. Przemoc w rodzinie,
 8. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. Bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 11. Trudność w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. Alkoholizm lub narkomania;
 14. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 15. Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE:

osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ, Z ZASTRZEŻENIEM PRZYSŁUGUJE:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

 

ŚWIADCZENIAMI Z POMOCY SPOŁECZNEJ SĄ:

 1. świadczenia pieniężne:
 2. zasiłek stały,
 3. zasiłek okresowy,
 4. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 5. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 6. pomoc dla rodzin zastępczych,
 7. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 8. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;
 9. świadczenia niepieniężne:
 10. praca socjalna,
 11. bilet kredytowany,
 12. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 13. składki na ubezpieczenia społeczne,
 14. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 15. sprawienie pogrzebu,
 16. poradnictwo specjalistyczne,
 17. interwencja kryzysowa,
 18. schronienie,
 19. posiłek,
 20. niezbędne ubranie,
 21. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia     oraz w rodzinnych domach pomocy,
 22. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz     w ośrodkach wsparcia,
 23. mieszkanie chronione,
 24. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 25. opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
 26. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 27. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.