Zasiłek stały:


1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium   dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie


Zasiłek okresowy:


1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między   kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie;
2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
A) Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
B) Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
a) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
b) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

W jaki sposób i w jakim trybie przyznawana jest pomoc?


Na złożony przez zainteresowanego wniosek, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych od daty jego złożenia, przeprowadza w miejscu zamieszkania, wywiad środowiskowy (rodzinny), na podstawie którego podejmowana jest decyzja o sposobie i rodzaju przyznanej pomocy.
Prócz wywiadu rodzinnego przeprowadzane są wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych ustawowo do alimentacji, o których jest mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Do 30 dni od daty złożenia wniosku o pomoc, organ wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.
 

W przypadkach niecierpiących zwłoki, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.