HERB OGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w zakresie dwóch Modułów:

 • Moduł I – wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich
 • Moduł II – wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość.”

 

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Kwota dofinansowania 18.418,00 zł: Moduł I 12.818,00 zł, Moduł II 5.600,00 zł
Całkowita wartość zadania 23.022,64 zł: Moduł I 16.022,64 zł, Moduł II 7.000,00 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – maj 2024r.

Cele zadania

 • Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
  Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Celem Moduł II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II Gmina Brzeźnica uzyskała wsparcie finansowe na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2023 oraz 2024.

Adresaci Programu

Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Brzeźnica,
 • wiek 60 lat i więcej,
 • osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • osoba prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub osoba zamieszkująca wspólnie z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić jej wystarczającego wsparcia.

Wsparcie w ramach Modułu I

Usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich, mogą zostać przyznane:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
  wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także
  wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą jej takiej
  pomocy zapewnić

Za osobę samotną uznaje się osobę, która:

 • samotnie prowadzi gospodarstwo domowe,
 • nie znajduje się w związku małżeńskim,
 • nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.

Usługi sąsiedzkie obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną niewymagającą
  specjalistycznej wiedzy i kompetencji,
 • w miarę możliwości i potrzeb – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18. rok życia,
 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,
 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,
 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,
 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Usługi sąsiedzkie świadczone są w oparciu o umowę zlecenie lub
umowę o wolontariacie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Andrychowie, osobą, dla której przeznaczone są usługi oraz osobą mającą świadczyć te usługi.

Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone siedem dni w tygodniu (tj. w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych i nocnych.

Zakres, wymiar oraz okres przyznania usług uzależniony jest indywidualnych potrzeb i sytuacji osoby, dla której przeznaczone są usługi i wynika z decyzji
administracyjnej przyznającej te usługi.

Osoba, dla której przeznaczone są usługi ponosi opłatę za faktyczną ilość godzin usług
zrealizowanych w danym miesiącu.

Wsparcie w ramach Modułu II

Zadanie w ramach Modułu II kontynuowane jest od 2023r. Wówczas Gmina Brzeźnica zakupiła 12 zestawów opasek bezpieczeństwa i przekazała je seniorom, którzy spełniali kryteria zawarte w programie.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.


Wsparcie udzielone jest w postaci tzw. Usługi „opieki na odległość”, obejmującej:

 1. udostępnienie tzw. „opaski bezpieczeństwa”;
 2. opiekę Centrum monitoringu tzw. „opieki na odległość”. Centrum monitoringu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, monitorując zdarzenia dotyczące Odbiorców wsparcia, w tym aktywności SOS, alerty dotyczące monitorowanych parametrów i postępujących zgodnie z przyjętymi procedurami alarmowymi.