Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Brzeźnica;
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
 • koordynowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • sprawowanie nadzoru, w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez miasto;
 • sprawy rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym działań na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier;
 • obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez MOPS;
 • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek wykonuje ponadto na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez miasto z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zadania, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.