Do zakresu działania Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy:

 

Do zadań kierownika Działu należy:

 1. Kierowanie Działem Pomocy Dziecku i Rodzinie i organizowanie jego pracy w sposób zapewniający należyte wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka oraz przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej.
 2. Opracowanie decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działu IV ustawy o pomocy społecznej.
 3. Opracowanie umów dla zawodowych rodzin zastępczych.
 4. Opracowywanie i opiniowanie porozumień w sprawie zwrotu świadczeń za pobyt dzieci – mieszkańców Świętochłowic w pieczy zastępczej na terenie innych Miast/Powiatów.
 5. Obsługa administracyjna Rodzinnego Domu Dziecka - przygotowywanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Domu.
 6. Przygotowanie comiesięcznych list do przekazywania środków na zwrot kosztów za utrzymanie dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka oraz innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 7. Nadzorowanie Mieszkania Chronionego dla usamodzielnionych wychowanków.
 8. Rozpatrywanie wniosków o zwolnienie w sprawie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 9. Sporządzanie finansowych oraz merytorycznych informacji i sprawozdań dotyczących problematyki pieczy zastępczej, pracy z rodziną naturalną oraz usamodzielnianiem wychowanków domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży, domów dla matek z małoletnimi dziećmi, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalistycznych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalistycznych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
 10. Opracowywanie i nadzorowanie wdrażania lokalnych programów wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej.
 11. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań, w tym:
  • wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia i karania podległych pracowników,
  • opracowywanie zakresów czynności,
  • dokonywanie okresowych ocen pracowników,
 12. Prowadzenie rejestru danych osobowych osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób zakwalifikowanych do pełnienia powyższych funkcji.
 13. Informowanie sądu o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, w których można umieścić dziecko.
 14. Inicjowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.
 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z zajmowanych stanowiskiem pracy.

Zespół pracy z rodzina i wychowankami

Powyższy Zespół realizuje zadania związane z wsparciem rodziny naturalnej, realizacja postanowień sadu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej lub w innych placówkach całodobowych, usamodzielnianymi wychowankami oraz odpłatnościami od rodzin naturalnych.

Do zadań I zastępcy Kierownika nadzorującego Zespół pracy z rodziną i wychowankami należy:

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie świadczeń od rodzin zastępczych.
 2. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydzielenie rodzinie naturalnej asystenta rodziny.
 3. Prowadzenie terapii, edukacji dla rodzin znajdujących się w kryzysie.
 4. Koordynowanie pracy asystenta rodziny.
 5. Koordynowanie pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Działu.
 6. Wdrażanie programów wspierania rodziny.
 7. Przygotowanie wstępnych informacji do sprawozdań.
 8. Zastępowanie kierownika Działu w czasie jego nieobecności.

Do zadań trzech pracowników socjalnych należy:

Pracownik socjalny zajmujący się procedurami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej oraz specjalistycznych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - zwanych dalej placówkami, a w szczególności::

 1. Prowadzenie rejestru spraw.
 2. Kompletowanie dokumentów dzieci zgodnie z przepisami, w tym przeprowadzanie wywiadu środowiskowego.
 3. Praca socjalna z rodziną dziecka do czasu umieszczenia go w pieczy zastępczej lub w/wym placówkach.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Sądem Rejonowym, placówkami służby zdrowia i oświaty oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie współdziałania w systemie kierowania do pieczy zastępczej lub w/wym placówek.
 5. Wprowadzanie i aktualizacja danych osobowych nieletnich do Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich do placówek resocjalizacyjnych.
 6. Opracowanie skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach oraz innych placówek zgodnie z umową.
 7. Doprowadzanie i umieszczanie w pieczy zastępczej lub w/wym placówkach po uzyskaniu skierowania.
 8. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki kierowania dzieci do pieczy zastępczej oraz w/wym placówek.

Pracownik socjalny zajmujący się usamodzielnianymi wychowankami:

 1. Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą oraz domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem:
  • wnioskowanie w sprawie świadczeń z tytułu usamodzielniania w/wymienionych wychowanków, a w szczególności:
  • diagnozowanie środowisk,
  • bieżące rozeznanie potrzeb, nowelizowanie wywiadów środowiskowych,
  • opracowanie planu pomocy dla wychowanków,
  • opracowanie indywidualnych programów usamodzielnienia,
  • prowadzenie pracy socjalnej oraz edukacyjnej mającej na celu pełną integrację z środowiskiem lokalnym i prawidłowe wypełnianie ról społecznych przez wychowanków,
  • współpraca z pracownikami w/wymienionych placówek w sprawie nadzoru nad właściwą realizacją programu usamodzielnienia.
 2. Nadzór nad Mieszkaniem Chronionym poprzez:
 3. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki usamodzielniania.

Pracownik socjalny wykonujący wywiady u rodzin naturalnych w celu wydania odpowiedniej decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a w szczególności:
  • wszczynanie postępowania administracyjnego w celu ustalenia odpłatności co roku w styczniu oraz w okresie do miesiąca czasu po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu zbadania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  • gromadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do ustalenia odpłatności
 2. Przeprowadzanie postępowania dla innych powiatów u rodzin naturalnych mieszkających na terenie miasta Świętochłowice oraz kompletowanie dokumentacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej pochodzących z innego powiatu.
 3. Przeprowadzanie wywiadów u rodzin zastępczych w przypadku konieczności weryfikacji uzyskanych informacji.
 4. Sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących problematyki odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Do zadań asystentów rodzinnych należy:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzał wywiad środowiskowy w danej rodzinie. Plan ma obejmować zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty. Plan przechowywany jest w aktach rodziny w Ośrodku.
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
 15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny I Zastępcy.
 16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
 17. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
 18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
 19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Powyższy Zespół realizuje zadania związane z organizowaniem pieczy zastępczej w mieście. Do zadań II Zastępcy kierownika nadzorującego Zespół do spraw pieczy zastępczej należy:

 1. Koordynowanie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
 5. Przygotowanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka przez: udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed przyjęciem dziecka oraz przekazanie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka dokumentacji dotyczącej dziecka określonej w ustawie.
 6. Wyznaczenie koordynatora dla danej rodziny zastępczej oraz gromadzenie sprawozdań z efektów jego pracy z rodziną.
 7. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz formułowanie opinii na ten temat do sądu.
 8. Dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 9. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku, min. poprzez zapewnianie pomocy i wsparcia przez rodziny pomocowe.
 10. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z pozostałymi działami ośrodka pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi.
 11. Zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
 12. Wdrażanie lokalnych programów rozwoju pieczy zastępczej.
 13. Przygotowanie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Do zadań koordynatorów oraz pracownika socjalnego zatrudnionego na okres przejściowy do wykonywania zadań obligatoryjnych należeć będzie:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
 3. Współpraca w opracowaniu planu pracy z rodziną naturalną.
 4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
 5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
 6. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
 7. Sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie.
 8. Współpraca w opracowaniu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
 9. Współpraca przy wydawaniu oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
 10. Wydawanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz innych opinii na ich temat wymaganych niniejszą ustawą.
 11. Konsultowanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka
 12. Współpraca z Rodzinnym Domu Dziecka Nr1 w Świętochłowicach, a w szczególności:
  • udział w pracach zespołów do spraw oceny sytuacji dziecka,
  • udział w opracowaniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem.
 13. Wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez Dyrektora Ośrodka powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 14. Przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy.

Do zadań pedagoga należy:

 1. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 2. Zapewnianie pomocy i wsparcia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności w ramach grup wsparcia.
 3. Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy.
 4. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 5. Szkolenie i wspieranie pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
 6. Szkolenie i wspieranie pedagogiczne rodziców dzieci objętych pieczą zastępczą.
 7. Przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 8. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Do zadań psychologa należy:

 1. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby.
 2. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia.
 3. Prowadzenie poradnictwa i terapii indywidualnej dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 4. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 5. Szkolenie i wspieranie psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
 6. Szkolenie i wspieranie psychologiczne rodziców dzieci objętych tą pieczą.
 7. Przeprowadzanie badań psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 8. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.