Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych oraz kierowaniem osób zainteresowanych do domów pomocy społecznej. Pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z art. 50 ust.1-7 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi takie mogą być również świadczone osobom, które wymagają pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również pomaganie w kontaktach z otoczeniem.

Przy ustalaniu wymiaru godzin usług opiekuńczych uwzględnia się w szczególności:

 1. rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną,
 2. warunki mieszkaniowe,
 3. sytuację rodzinną i materialną,
 4. uwarunkowania środowiskowe,
 5. wydolność opiekuńcza rodziny

Kryteria dochodowe osoby lub rodziny ustala się w oparciu o zasady przyjęte w ustawie o pomocy społecznej. Szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak i trybu ich pobierania określa Uchwała Nr / 68/ 2007  Rady Gminy Brzeźnica z dnia 27 czerwiec 2007 r.

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całkowitej opieki może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi na wniosek zainteresowanego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego ustala się zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych.


Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

 1. pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp.,
 2. mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,
 3. w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem,


Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu , w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.