Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt  w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu  w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

W miejscowości Wyźrał funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Obecnie w mieszkaniu chronionym, które powstało w ramach projektu „Damy radę”, przebywają trzy osoby. Do dyspozycji mieszkańców pozostają dwa odrębne mieszkania. Każde składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z WC. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego.

                            
Mieszkańcy objęci są głównie wsparciem w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego.