GOPS.K.116.1.1.2019

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  BRZEŹNICY

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa na rok

 

II. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póź. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

 • spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
 1. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póź. zm.).
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 6. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 7. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 8. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi  przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany min. roczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Odporność na sytuacje stresowe;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Prawo jazdy kat. „B”.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisany list motywacyjny;
 2. Podpisany kwestionariusz osobowy – (załącznik do ogłoszenia);
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 6. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem - (załącznik do ogłoszenia);
 9. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy składać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej adres j.w. z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 14 ººDecyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Brzeźnicy zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 33 8792029 wew. 12.

 

Załączniki do pobrania:

 

1.  Kwestionariusz pobierz
2.  Oświadczenie pobierz
3.  Klauzula Informacyjna pobierz
4.  Zgoda na przetwarzanie danych pobierz

 

Brzeźnica, dnia 07.01.2019 r.

Kierownik GOPS

Grzegorz Wojtas