Zapytanie Ofertowe


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA PRAWNEGO


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 3 godziny dwa razy w miesiącu (porady dla klientów Ośrodka), 1 godzina w miesiącu – konsultacje dla pracowników GOPS
− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata,
- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, w tym aplikantów – nie będą
rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

 

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego (konsultacji/porad prawnych) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie porad i konsultacji w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Poprawa jakości merytorycznej dokumentacji Ośrodka, w tym decyzji administracyjnych.

- Konsultacje prawne dla pracowników socjalnych GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonych porad/konsultacji)

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

 

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie prawnika lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty

 

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa prawnego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

 

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji KONSULTANTA PRAWNEGO” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data
i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji konsultanta prawnego).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez
Wykonawcę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.


Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

PSYCHOLOGA


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 18 godzin w miesiącu

− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem ukończenia uczelni wyższej,

- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, nie będą rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie poradnictwa w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonego poradnictwa)

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończone studia wyższe na kierunku psychologia

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie psychologa lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów  i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

4. Wymagane dokumenty

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa psychologicznego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji PSYCHOLOGA” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30.

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji psychologa).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz

 

 

 

SENIOR

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Brzeźnica,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+ w Brzeźnicy

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, rehabilitacyjnym
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • jeden ciepły posiłek dziennie,
  • i wiele innych zajęć.

 

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie bezpłatne.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Klub przyjmie 15 seniorów. W przypadku większej ilości chętnych osób możliwe jest otwarcie drugiego oddziału Klubu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w godzinach pracy Ośrodka.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na stronie internetowej Ośrodka. Zgłoszeni przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Klub Senior+ będzie funkcjonował od 1 stycznia 2022r. Godziny zostaną dopasowane do potrzeb uczestników w ilości nie mniejszej niż 20 godzin tygodniowo.

 

 

Dokumenty do pobrania :

 

Regulamin Organizacyjny Klubu Senior+ w Brzeźnicy >> pobierz

Załączniki >> pobierz

 

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.