Warunki zatrudnienia: praca na umowę zlecenie

 

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie wyższe magisterskie kierunek psychologia,
 3. co najmniej dwuletni staż pracy,
 4. wiedza i umiejętności z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzona stosownymi dokumentami,
 5. umiejętność obsługi komputera ( edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet).
 6. prawo jazdy kat. B, własny samochód.

 

Predyspozycje osobowościowe :

Komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi opartej na szacunku, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność, systematyczność, samodzielność.

Zadania :

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami psychicznymi mieszkającymi na terenie Gminy Brzeźnica i przebywającymi w mieszkaniu chronionym.
 2. Współpraca z pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach projektu, przy zachowaniu zasad tajemnicy zawodowej.
 3. Diagnozowanie potrzeb, planowanie i realizacja pracy psychologicznej u osób z zaburzeniami psychicznymi (150 godzin w roku; 12-13 godzin w miesiącu).
 4. Wskazywanie głównych kierunków pracy pracownika socjalnego celem uzyskania jak najlepszych efektów udzielanego wsparcia.
 5. Prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą pkt 6

c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

d) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

e) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ulicy Krakowskiej
111, Brzeźnica 34-114 Brzeźnica                                                                                
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia .
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.                                                                                                                                                          

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla rozpatrzenia ewentualnego zatrudnienia jako psychologa. 

Praca psychologa wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa - zlecenie na okres 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

 „Nabór na stanowisko psychologa” odbywa się w terminie: składanie dokumentów  do dnia 30.12.2019r. do  godziny 15-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica - osobiście lub za pośrednictwem poczty.