RODZINAGminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zachęca i poszukuje do współpracy rodziny, które chciałyby pozostać rodziną i pomagać innym, którzy się borykają z trudnościami życiowymi. Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 

 

 

 

 

Pomoc rodzin wspierających

określona jest w art. 29 - 31 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej

                                   

Cel główny: wspieranie rodziny poprzez prowadzenia działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

 

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, wspiera i pomaga rodzinie mające problemy w:

 

✔    trudność w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego;

✔    pomoc w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego;

✔    kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

✔    opiece i wychowaniu dziecka ich edukacja

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności : organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomocą dzieciom w nauce; udzielaniem rad i wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

 

Rodzina wpierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 

➢   złożyć wniosek w tej sprawie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy;

➢   umożliwienie sporządzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Brzeźnicy;

➢   uzyskać pozytywną opinię Kierownika GOPS w Brzeźnicy na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego

 

Kto nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej:

 

➢    występują problemy opiekuńczo - wychowawcze z własnymi dziećmi,

➢   ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,

➢   niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,

➢   brak stałego źródła utrzymania,

➢   występowanie problemu uzależnień,

➢   występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,

➢   karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Brzeźnicy, ul. ks. E. Łudzika 1, z asystentem rodziny, telefon: 338232382 w. 32

 

Wniosek >> pobierz