TABLICA OGL

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2024 rok, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Brzeźnicy zaprasza do zgłaszania potrzeb na usługi asystencji w ramach ogłoszonego programu do dnia 10 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym których adresatami są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz

 

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy bądź telefonicznie pod numerem telefonu 33 823 23 83 do dnia 11 września 2023r.

 

Więcej informacji o programie oraz niezbędne załączniki do programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024