OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Zakres Programu

Planowana jest realizacja wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

 1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu dziennego wynosi max. 240 godzin.
 2. w ramach pobytu całodobowego realizowanego w:
  a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (za uprzednią zgodą gminy),
  b) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego 
  w formie pobytu całodobowego,
  c) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  Limit dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w roku 2024 w ramach pobytu całodobowego wynosi max. 14 dób.

 

Osoby korzystające z opieki wytchnieniowej nie ponoszą odpłatności za usługę. 

 

Z uwagi na powyższe prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie (najlepiej osobiście) w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. druku zgłoszenia na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica, ul. Ks. Eugeniusz Łudzika 1:
lub elektronicznie wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8232383, w dniach i godzinach pracy Ośrodka. Na podstawie powyższych zgłoszeń zostanie opracowana diagnoza potrzeb oraz kalkulacja środków na realizację zadania na rok 2024.

Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji o naborze do Programu  pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024