LOGO P RZ

 

MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA
DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” w MARCYPORĘBIE

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Brzeźnica pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Dziennego Domu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania:64 080,00 zł

 

LOGO P RZ

 

NAZWA PROGRAMU


Rozwój pomocy społecznej na rok 2021

KRÓTKI OPIS


Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

 

LOGO P RZ

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje o pozyskaniu przez Gminę Brzeźnica środków finansowych w kwocie 14 019,60 na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Brzeźnica w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 14 019,60 zł

 

LOGO P RZ

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore lub niepełnosprawne i samotne.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1051,50 zł netto, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 zł netto.