INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są w godzinach: 

 • Poniedziałek 7.30 – 15.30
 • Wtorek 7.30 – 15.30
 • Środa 7.30 – 17.00
 • Czwartek 7.30 – 15.30
 • Piątek 7.30 - 14.00

oraz w formie dokumentów elektronicznych przekazywanych m.in. za pośrednictwem banków oraz platformy e-PUAP.

 

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8792 029 wew. 45, 48

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

 1. obywatelom polskim i cudzoziemcom,
 2. matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na wniosek złożony w Ośrodku właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze,
 3. do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 4. kwota świadczenia wychowawczego przysługuje za niepełny miesiąc w przypadku:
 • urodzenia dziecka,
 • ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres:

 

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres od dnia 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja roku następnego. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lutego danego roku.

 

UWAGA

Aktualnie prawo do świadczenia wychowawczego ustalone jest na okres od dnia 1 lipca 2019 r.  do dnia 31 maja 2021 r.