Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

RODZINY WSPIERAJĄCE

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci, oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Brzeźnicy poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

 

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

  • istnieje problem alkoholowy,
  • nie ma stałego źródła utrzymania,
  • występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
  • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
  • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod numerem telefonu: 33 879-20-29 wew. 12.