Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zachęca do składania wniosków osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Wnioski złożone do dnia 31 lipca 2021r. będą przeliczane na podstawie dochodów z 2020r. a po tym terminie będą brane pod uwagę dochody z 2021r.  r.


Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:


– Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

 

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten przyznawany jest nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na stanowisko pracy – Asystenta rodziny

 

I. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

5. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

8. umiejętność podejmowania decyzji

9. zdolność i otwartość na komunikowanie się

10. poczucie odpowiedzialności.

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista

2. znajomość obsługi komputera

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym

4. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy

6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

7. kreatywność, odporność na stres

8. nieposzlakowana opinia.

9.Prawo jazdy kategoria „B”

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem pieczy zastępczej planu pracy, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną

IV. Wymagane dokumenty

1. życiorys (CV)

2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą przy ulicy ks. Eugeniusza Łudzika 1,
  34-114 Brzeźnica, tel. (33) 8232383, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.
 9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Data                                                                                                                   Podpis

 

c) że nie jest on i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona

d) że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego

e) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. przykładowy plan pracy z rodziną. Praca Asystenta rodziny wykonywana będzie w systemie zadaniowego czasu pracy-umowa o pracę 0,5 etatu dodatkowo umowa zlecenie . na  okres 1 czerwca 2022 do  30 czerwca  2023r.  „Nabór na asystenta rodziny” odbywa się w terminie : od dnia  06.05.2022 r. do  dnia 16 05. 2022r. do  godziny  9-tej  w  Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1 ,34-114 Brzeźnica   - osobiście .

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 34- 114 Brzeźnica ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1

 

 

 

 

GOPS-ZP.AON.2.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022r. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. Poz. 1129) Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Wpłynęły następujące oferty:

 

Część I zadania:

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium cena ofert

 

Liczba pkt. w  kryterium udokumentowana ilość pełnych miesięcy opieki nad osobami niepełnosprawnymi

 

Liczba pkt. w kryterium podmiot ekonomii społecznej

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

 

Dorota Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba  ul. Podgórska 9

 

 

60,00 pkt.

 

0 pkt.

 

0 pkt.

 

60,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Doroty Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba ul. Podgórska 9 z całkowitą ceną brutto 18.480,00 zł. Firma nie posiada statusu podmiotu ekonomii społecznej. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji warunków zamówienia.

Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert, tj. cena za całość zamówienia – 60% uzyskując w tym kryterium 60 pkt., ilość pełnych miesięcy opieki nad osobami niepełnosprawnymi – 10 % uzyskując w tym kryterium 10 pkt., posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej – 0%, co daje 0 pkt., co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 70 pkt.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje wykonawcom odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129)

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy Zamawiający uzgodni telefonicznie z wyłonionym Wykonawcą.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

 

 

 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.

 

  

Otrzymują:

1. Dorota Dzidek zam. 34-114 Marcyporęba ul. Podgórska 9

2.  www.gops.brzeznica.eu

3. https://miniportal.uzp.gov.pl

4. a/a