Zapytanie Ofertowe


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji:

KONSULTANTA PRAWNEGO


Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, których wartość mieści się w przedziale od 1000 do 6000 euro.

 

1. Warunki współpracy:

 

− warunki zlecenia określone zostaną w umowie cywilnoprawnej,

− planowany termin realizacji świadczenia pracy: od stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku,

− łączna ilość godzin do przepracowania – 3 godziny dwa razy w miesiącu (porady dla klientów Ośrodka), 1 godzina w miesiącu – konsultacje dla pracowników GOPS
− usługi muszą być świadczone przez osobę mającą uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata,
- oferty obejmujące świadczenie usług przez inne osoby, w tym aplikantów – nie będą
rozpatrywane,
− miejsce świadczenia usługi: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzeźnicy

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie po zakończeniu
każdego miesiąca, na podstawie wystawionego przez niego rachunku oraz przedłożeniu wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, wskazującej na prawidłowe wykonanie zadania (m.in. Karty czasu pracy).

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę
rachunku.


2. Zakres obowiązków

 

- Prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego (konsultacji/porad prawnych) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.

- Udzielanie porad i konsultacji w formie osobistego kontaktu, telefonicznie, mailowo lub przez wybrany komunikator.

- Poprawa jakości merytorycznej dokumentacji Ośrodka, w tym decyzji administracyjnych.

- Konsultacje prawne dla pracowników socjalnych GOPS.

- Prowadzenie dokumentacji: karty czasu pracy, karty wsparcia (rejestr osób i form udzielonych porad/konsultacji)

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagania) oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania:

 

O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia Zamawiający uzna:

Kryteria formalne (obowiązkowe):

− ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka

− udokumentowane doświadczenie zawodowe w formie oświadczenia o prowadzeniu praktyki w zawodzie prawnika lub zaświadczenie z pracy, świadectwo pracy.

Spełnienie warunków formalnych Zamawiający oceni na podstawie dokumentów i informacji załączonych do oferty przez Oferenta. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.

 

4. Wymagane dokumenty

 

− CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
− Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
− Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia,
− Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
− Oświadczenie o niekaralności,

− Oferta cenowa, złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,

− W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
− Dokumenty poświadczające doświadczenie w świadczeniu poradnictwa prawnego.


5. Obowiązki Wykonawcy:

 

- Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

6. Sposób i termin składania ofert Wymagane dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujących zapis: „Oferta cenowa na pełnienie funkcji KONSULTANTA PRAWNEGO” do dnia 24.01.2022r. Godz. 15.30

 

Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (liczy się data
i godzina wpływu) lub przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie skanu, odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty (w tytule przesłanej wiadomości należy wpisać: Oferta na pełnienie funkcji konsultanta prawnego).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i podpisana przez
Wykonawcę.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.


Osoba do kontaktu: Grzegorz Wojtas, tel: 33 823-23-83 wew. 30. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

Załączniki do pobrania : Oferta >> pobierz