TABLICA OGLWnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2023 r.

 

 

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym konieczne jest przedstawienie imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne dla ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek >> pobierz