TABLICA OGLWnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2023 r.

 

 

 

 

Pomoc materialna przysługuje:

 

– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 600,00 zł (art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

 

Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym konieczne jest przedstawienie imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne dla ucznia.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, w godzinach pracy urzędu.

 

Wniosek >> pobierz

 

 

 

TABLICA OGLGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, że od sierpnia 2023r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2023/2024 w okresie od września 2023 do grudnia 2023.

 

 

 

 


Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1 200,00 zł na osobę w rodzinie oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

 • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,  

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023  poz. 810 z poz. zm.)  - tj. świadczenia 500+ .

Szczegółowych informacji można uzyskać u pracowników socjalnych pod nr. tel. 33 823 23 83

 

Wniosek  >>> pobierz

 

 

 

 

Brzeźnica, dn. 31-07-2023

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 3 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz ustaw z zakresu realizacji zadań zleconych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:


1. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.
2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) o Karcie Dużej Rodziny,
e) „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.

III. Główne obowiązki:


1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

IV. Cechy osoby:


1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.

V. Wymagane dokumenty:


Etap I rekrutacji (składanie ofert):


• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

VI. Informacja o warunkach pracy:


1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
3. Praca w pomieszczeniu wieloosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku z windą , z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób wcześniej zatrudnionych w jednostkach , o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Proponowany termin zatrudnienia: 1 września 2023 r. bądź inny ustalony z pracodawcą.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 14 sierpnia 2023 r. do godz.12:00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1, 34-114 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych”. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Inne informacje:


• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnica.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Naszym pracownikom oferujmy


• stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

 

 

RODO >> pobierz

 


Kierownik GOPS

w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 

 

 

TABLICA OGL

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2024 rok, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, GOPS w Brzeźnicy zaprasza do zgłaszania potrzeb na usługi asystencji w ramach ogłoszonego programu do dnia 10 grudnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz

 

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy bądź telefonicznie pod numerem telefonu 33 823 23 83 do dnia 11 września 2023r.

 

Więcej informacji o programie oraz niezbędne załączniki do programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

 

 

 

Dotyczy: Zapytanie Ofertowe - dostawa „opasek bezpieczeństwa” bez wyświetlaczy, dedykowanych do świadczenia usługi opieki na odległość

 

Wpłynęła następująca oferta:

 

SiDLY Sp. z o.o.

ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

 

Do realizacji zamówienia wybrano w/w ofertę.

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

Do wiadomości :

 1. Tablica ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
 2. Strona internetowa http://gops.brzeznica.eu